Volendam, Netherlands - LesleyBray

Fishing boat.

3889voldenham